petra2

Mgr. Petra Králová, advokátka

Advokátní kancelář Mgr. Petry Králové nabízí právní služby ve všech právních odvětvích českého práva,

Advokátní kancelář Mgr. Petry Králové nabízí právní služby ve všech právních odvětvích českého práva,

především se zkušenostmi v těchto právních oborech:

 

OBČANSKÉ PRÁVO A BYTOVÉ PRÁVO

 vlastnictví, nájem, společenství vlastníků

OBCHODNÍ PRÁVO

2017

INSOLVENČNÍ PRÁVO

podání insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek, zastoupení v řízení

2017

RODINNÉ PRÁVO

včetně záležitostí péče o nezletilé a výživného

2017

SPRÁVNÍ PRÁVO

2017

TRESTNÍ PRÁVO

zastupování v trestním řízení

Poskytované právní služby

sepisování listin, smluv, dohod v oblasti soukromého práva,

např. se může jednat o kupní smlouvy (koupě movitých věcí a koupě nemovitostí), směnné smlouvy, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), smlouvy zástavní, smlouvy o dílo, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o výprose, smlouvy o úvěru, licenční smlouvy, příkazní smlouvy, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o úschově, smlouvy o skladování, smlouvy o důchodu, smlouvy o výměnku, smlouvy o přepravě osob a věcí, smlouvy o zájezdu, smlouvy o péči a o zdraví, smlouvy o kontrolní činnosti, smlouvy o sdružení, pracovní smlouvy, smlouvy o spolupráci a jiné netypové smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, jiné smlouvy a dohody, jejich změny, dodatky a dohody o zrušení smluv, výpovědi, odstoupení, smlouvy o postoupení smlouvy, dohody o výživném, smlouvy o nápomoci, prohlášení vlastníka budovy, smlouvy o výstavbě, dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, dohody o povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu, dohody o splátkách dluhu, směnky, dohody o srážce ze mzdy nebo jiných příjmů, dohody o narovnání, dohody o novaci, smlouvy o postoupení pohledávek, upomínky, plné moci, dohody o započtení, dlužní úpis, kvitance, výzvy k vyklizení

sepis návrhů na vklady práv do katastru nemovitostí, zastoupení v řízení před katastrálním úřadem

advokátní úschovy – úschovy listin, cenných papírů, peněžních prostředků

tvorba vnitřní předpisů, směrnic a řádů

sepis zakladatelských právních jednání, společenských smluv a zakladatelských listin

tvorba stanov

tvorba obchodních podmínek

právní rozbor listin předložených klientem, kontrola smluv

právní rozbor záležitosti klienta

sepisování žalob, návrhů, opravných prostředků a jiných podání

sepisování insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek

zastupování při jednání s třetími osobami

zastupování v soudních řízeních před soudy, v občanskoprávních řízeních, v insolvenčních řízeních, v trestních řízeních

zastupování před správními úřady a státními orgány a organizacemi a zastupování ve správních řízeních

zpracování právních posudků

přednášková činnost

zajištění sepisu notářských zápisů u notářů, znaleckých posudků, tlumočení a odborných jazykových překladů

Nabízím další služby

petra3

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu mezi klientem – spotřebitelem a advokátem

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu mezi advokátem a klientem - spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Zprostředkovatelem mimosoudního řešení sporu mezi advokátem a klientem - spotřebitelem je pověřena Česká advokátní komora. V případě, že budete přesvědčení, že nejste spokojeni se způsobem vyřešení sporu, nebo Vám advokátní kancelář nevyhoví ve sporu mezi advokátem a Vámi, máte právo se obrátit na Českou advokátní komoru. Na webových stránkách České advokátní komory najdete podrobné informace k postupu. Naše advokátní kancelář pevně věří, že u nás takové situaci společně předejdeme, a bude-li hrozit, najdeme sami kompromisní dohodu.

petra3

Rychlé on-line konzultace

Pokud se ve Vašem problému orientujete a domníváte se, že Vám stačí drobná konzultace prostřednictvím e-mailu a jste schopni skutkově popsat Váš problém a event. přiložit skeny dokumentů týkající se Vašeho problému, je pro Vás řešením spojit se advokátní kanceláří buď prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo e-mailem s podrobným vylíčením Vaší záležitosti a napsáním dotazů k ní, s případným zasláním naskenovaných dokumentů v čitelné podobě týkající se Vašeho problému. Pokud si z jakéhokoli důvodu nepřejete osobní schůzku a bude možné Vám poradit i bez osobního setkání po vylíčení Vaší záležitosti, odpovíme Vám prostřednictvím e-mailu, v prvotním kontaktu s položením

možných doplňujících dotazů k Vaší věci, návrhem termínu zaslání návrhu řešení nebo konzultace a návrhu odměny. V případě vzájemného souhlasu s podmínkami, budete vyzvání k zaplacení zálohy a po jejím zaplacení Vám poskytneme konzultaci zasláním návrhu řešení, s případnou odpovědí na následné otázky, a odešleme Vám prostřednictvím e-mailu, nebo držitele poštovní licence účetní doklad.

I když zvolíte postup rychlé on-line konzultace, dalším krokem může být samozřejmě i osobní schůzka s advokátem v naší advokátní kanceláři, ať už Vás k tomu povede nezbytnost řešení, nebo návrh z naší strany.

Samozřejmostí je důvěra mezi klientem a advokátem navzájem. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost. Upozorňujeme, že advokát nemá povinnost prověřovat, zda informace poskytnuté klientem jsou pravdivé, a neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, pokud poskytne konzultaci na základě vědomě nepravdivých informací poskytnutých klientem.

Co můžete očekávat

Setkáte se s odborným a zároveň lidským a laskavým přístupem.

Máte zažité tvrzení, že služby advokáta jsou drahé a že si je nemůžete dovolit?

Často se setkáváme lidmi, kteří přijdou do advokátní kanceláře až v momentě, kdy mají problém nemalých rozměrů a již nevidí jiného východiska, než se obrátit na advokáta.

Napadlo Vás při tom, že ušetříte mnoho času, úsilí a peněz tím, že obrátíte na advokátní kancelář ještě dříve, než by mohl Váš problém nastat?

Konzultace Vaší situace s advokátem a získané rady či návody na možná řešení Vám mohou dát lepší rozhled a více informací pro kvalitní rozhodnutí o Vašich budoucích krocích. Setkání s advokátem může být preventivní krok, kterým předejdete v budoucnu značným komplikacím.

Může se jednat o různorodé situace. Na příklad si představte si, že si vyberete z nabídky zprostředkovatele vysněný pozemek a plni nadšení a snů o budoucím bydlení, si lehce přejedete očima text rezervační smlouvy, řeknete si, že vše důležité ve smlouvě je a podepíšete ji, čímž se podle smlouvy zavážete. Následně např. zjistíte, že k pozemku není možné přivést vodovodní přípojku a studnu není možno v místě vybudovat, nebo že k pozemku je přístup jen přes cizí soukromý pozemek, a když zjistíte, že nelze odstoupit od rezervační smlouvy a že Vás čeká za nedodržení závazku smluvní pokuta převyšující významně Váš čistý měsíční příjem, budete si říkat, že jsem si měl či měla smlouvu přečíst důkladně, možná raději nechat zkontrolovat či připomínkovat advokáta, abych zjistil či zjistila, co které ujednání přesně znamená. Advokáta

vyhledáte později, když není možné se s realitní kanceláři smírně domluvit, a chcete od advokáta slyšet spásné nápady, jak se dostat z nepříjemností. A advokáta Vám říká, že je škoda, že jste nepřišel či nepřišla dříve, s návrhem smlouvy, že teď se již moc dělat nedá, nebo že se můžete připravit na soudní spor a bude Vás to stát tolik a tolik a Vaše šance jsou takové či onaké. Věřte, že i naši advokátní kancelář mrzí řešit Vaši věc, až když je problém na světě, při tom veseleji by bylo všem vyvarovat se předem neuvážených rozhodnutí.

Chystáte-li se na první schůzku do advokátní kanceláře, je dobré, přijdete-li vybaveni připravenými informacemi, přinesete si doklad totožnosti, údaje potřebné zejména pro sepis právních jednání nebo podání (osobní údaje, kontaktní údaje, číslo bankovního účtu, údaje o nemovitosti, nebo jiné údaje k Vašemu případu apod.), dokumenty či jiné věci, které mohou sloužit jako důkaz (fotografie, z listin např. dopisy, e-maily, návrhy smluv, nebo uzavřené smlouvy, dohody, vydaná usnesení, rozsudky, výpisy z katastru nemovitostí, znalecké posudky atd.).

PRAXE

Mgr. Petra Králová, advokátka,

vedená pod ev. č. 15749 v seznamu advokátů České advokátní komory

je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, magisterského studia, obor právo a právní věda (doba studia 1996 – 2001, zakončené státní magisterskou zkoušku).

Od roku 2000 do současnosti Mgr. Petra Králová získává praktické profesní zkušenosti v oblasti práva, podnikání a obchodu.

V období let 2000 až 2005 Mgr. Petra Králová byla nejprve zaměstnancem Magistrátu města Plzně, pozemkového úřadu, a později právníkem úřadu (Okresního úřadu Plzeň-jih, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových) zejména se zkušenostmi v oblastech kontrolní činnosti, tvorby právních norem (vnitřních předpisů organizace, právních předpisů obcí), organizace voleb, vyřizování stížností, zpracování a kontrola smluv a dalších dokumentů v především v hospodářské správě, personalistice a informatice, zpracování právních rozborů a výkladů, zadávání veřejných zakázek.

Od června 2005 do srpna 2010 Mgr. Petra Králová působila jako právník neziskové organizace (se zaměřením činnosti na zpracování smluv, žalob, podání, vyřizování korespondence, zpracování právních rozborů a výkladů, jednání se zainteresovanými stranami), i jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti pojišťovnictví a realit.

Od září 2010 do července 2014 Mgr. Petra Králová vykonávala praxi jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Jan Klail, se sídlem v Plzni, se zaměřením na generální právní praxi, a zčásti byla zaměstnancem neziskové organizace.

V roce 2014 Mgr. Petra Králová složila advokátní zkoušku a byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Od roku 2014 do současnosti se Mgr. Petra Králová věnuje generální advokátní praxi a má bohaté zkušenosti zejména v oblasti práv k nemovitostem.

KONTAKTUJTE MĚ

+420 773 780 804

Adresa sídla:

Mgr. Petra Králová, advokátka

Lukavická 2012/22

301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Adresa pobočka advokátní kanceláře:

Mgr. Petra Králová, advokátka

náměstí T. G. Masaryka 456/22

301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

IČ: 75087316

advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15749

Mobilní tel.: 00 420 773 780 804

Emailová adresa: petra@advokat-kralova.cz

ID datové schránky: idzmbf4

bankovní spojení – profesní účet advokáta pro placení odměn za právní služby:

č.ú. 2110541157/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

petra1
Zadejte, prosím, Vaše jméno.
Zadejte Vaši zprávu